Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF AGGRESSION LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND OTHER BRANCH TEACHERS )

Author : Mehmet YILDIRIM  ; Serap KIZILAY  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 106-123
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi ve diğer branş öğretmenlerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Yozgat il merkezinde görev yapan beden eğitimi ve diğer branş öğretmenleri içerisinden online anket çalışmasına gönüllü olarak katılım gösteren 230 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘’demografik bilgi formu ( Cinsiyet, Yaş, Kademeniz, Kurum türü, Branş, Algılanan aylık gelir düzeyi, Daha önce lisanslı olarak spor yapma, Lisans türü, Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz, Kendinizi nasıl bir kişilikte görüyor sununuz’’ ve katılımcıların saldırganlık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak ise Madran (2012) tarafından Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan ‘Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veriler istatistiksel analizler için SPSS 20.0 paket programına aktarılmıştır. Analizlere başlamadan önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini incelemek amacıyla çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Ölçeğe ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin 1.159 ile 1.137 arasında olduğu tespit edilmiş ve normal dağılım sergilediği belirlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, yüzde analizi, t testi, Anova analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; katılımcıların en çok sözel saldırganlık sergilediği (X̄=2.48), genel olarak ise saldırganlık düzeylerinin düşük olduğu (X̄top= 2.21) tespit edilmiştir. Cinsiyet, branş, daha önce lisanslı spor yapma durumu, mesleği isteyerek yapma ve kişilik değişkenlerine göre katılımcıların saldırganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05). Yaş, kademe, kurum, algılanan gelir düzeyi ve lisans türü değişkenlerine göre ise anlamlı farklar tespit edilmemiştir (p>0.05).Keywords
Saldırganlık, Öğretmen, Beden Eğitimi

Abstract

The aim of this study is to examine the aggression levels of physical education and other branch teachers. The study group of the research consists of 230 teachers who voluntarily participated in the online survey among the physical education and other branch teachers working in the city center of Yozgat in the 2022-2023 academic year. As a data collection tool in the research, ''demographic information form (Gender, Age, Level, Institution type, Branch, Perceived monthly income level, Doing sports with license before, Type of license, Did you choose your profession voluntarily, What kind of personality do you see yourself as'' and the 'Buss-Perry Aggression Scale', the reliability and validity of which was studied in Turkish by Madran (2012), was used to determine the aggression levels of the participants. The data were transferred to the SPSS 20.0 package program for statistical analysis. Before starting the analysis, skewness and kurtosis values were examined in order to examine whether the data showed a normal distribution. It was determined that the skewness and kurtosis values of the scale were between 1.159 and 1.137 and showed a normal distribution. Frequency analysis, percentage analysis, t test, Anova analysis were used to analyze the data. As a result of the analyzes carried out; it was determined that the participants exhibited the most verbal aggression (X̄=2.48), and the aggression levels were generally low (X̄top= 2.21). Statistically significant differences were found between the aggression levels of the participants according to gender, branch, previously licensed sports status, willingness to do the job and personality variables (p<0.05). No significant differences were found according to the variables of age, level, institution, perceived income level and license type (p>0.05).Keywords
Aggression, Teacher, Physical Education

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri