Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEDEN EĞİTİMİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi ve diğer branş öğretmenlerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Yozgat il merkezinde görev yapan beden eğitimi ve diğer branş öğretmenleri içerisinden online anket çalışmasına gönüllü olarak katılım gösteren 230 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘’demografik bilgi formu ( Cinsiyet, Yaş, Kademeniz, Kurum türü, Branş, Algılanan aylık gelir düzeyi, Daha önce lisanslı olarak spor yapma, Lisans türü, Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz, Kendinizi nasıl bir kişilikte görüyor sununuz’’ ve katılımcıların saldırganlık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak ise Madran (2012) tarafından Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan ‘Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veriler istatistiksel analizler için SPSS 20.0 paket programına aktarılmıştır. Analizlere başlamadan önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini incelemek amacıyla çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Ölçeğe ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin 1.159 ile 1.137 arasında olduğu tespit edilmiş ve normal dağılım sergilediği belirlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, yüzde analizi, t testi, Anova analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; katılımcıların en çok sözel saldırganlık sergilediği (X̄=2.48), genel olarak ise saldırganlık düzeylerinin düşük olduğu (X̄top= 2.21) tespit edilmiştir. Cinsiyet, branş, daha önce lisanslı spor yapma durumu, mesleği isteyerek yapma ve kişilik değişkenlerine göre katılımcıların saldırganlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05). Yaş, kademe, kurum, algılanan gelir düzeyi ve lisans türü değişkenlerine göre ise anlamlı farklar tespit edilmemiştir (p>0.05).Keywords
Saldırganlık, Öğretmen, Beden Eğitimi

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri