Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL YERLİ ÖĞRENCİLERİN YENİ ÇAĞ İNANIŞLARI
(NEW AGE BELIEFS OF DIGITAL NATIVE STUDENTS )

Author : Arzu BOZDAĞ TULUM    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 201-222
    


Summary

Bu araştırmada; “Dijital Yerli” olarak ifade edilen genç kuşağın yeni çağ inanışlarına sahip olup olmadığını tespit etmek ve tespit edilen bu inanışları sosyo- demografik değişkenler açısından analiz etmek, söz konusu inanışların arka planındaki psiko-sosyal sebepleri serimlemek ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel tekniklerden derinlemesine mülakat tekniği kullanılırken, nicel tekniklerden anket tekniği kullanılmıştır Çalışmanın evreni, “Dijital Yerli” özelliklerine sahip ve 5 farklı türde lise seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda toplam 206 öğrenci araştırma örneklemi olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın temel veri kaynakları, katılımcıların Sosyo-Demografik özelliklerinin betimlendiği katılımcı bilgi formu ve Kaya ve Mevlüt tarafından geliştirilmiş olan “Yeni Çağ İnanışları Ölçeği” dir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25 kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılmış olan analizlerde öncelikle katılımcıların sosyo-demografik özellikleri daha sonra “Yeni Çağ İnanış” düzeyleri tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin “Yeni Çağ İnanışları” düzeyleri ile anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesi amacıyla, frekans dağılımları, yüzde ve ortalama puan değerleri tespit edilmiş ayrıca T testi ve Anova analizleri yapılmıştır. Bu nicel verilere ek olarak 20 katılımcı ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Derinlemesine mülakatlar kaydedilmiş ve daha sonra deşifre edilerek yazıya geçirilmiştir. Elde edilen tüm veriler birlikte yorumlanarak araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda, “Dijital Yerli” katılımcıların “Yeni Çağ İnanışları” düzeylerinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte “Yeni Çağ İnanışları” alt boyutlardan; “Eski Halk İnançları ve Geleceği Tahmin Etme” alt boyutu puanları düşük olarak bulunurken, “Ruhçuluk ve Psişik Güçler” ve “İyileştirici Nesne ve Yöntemler” alt boyutları puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada “Yeni Çağ İnanışları” nın sosyo- demografik değişkenlerden; okul türü ve yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer değişkenleri açısından bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur.Keywords
Dijital Yerli, Yeni Çağ, İnanç, Batıl İnanç

Abstract

In this research; it is aimed to determine whether the young generation expressed as “Digital Native” has new age beliefs, to analyse these beliefs in terms of socio-demographic variables, to present the psycho-social reasons behind these beliefs and to contribute to the literature. In this research, mixed research method was used. While in-depth interview technique was used from qualitative techniques, survey technique was used from quantitative techniques The population of the study consists of students who have the characteristics of “Digital Native” and continue their education at high school level in 5 different types. In this context, a total of 206 students were identified as the research sample. The main data sources of the research are the participant information form including the socio-demographic characteristics of the participants and the “New Age Beliefs Scale” developed by Kaya and Mevlüt. The data obtained in the study were analysed using SPSS 25. In the analyses, firstly, the socio-demographic characteristics of the participants and then the levels of “New Age Beliefs” were determined. In addition, in order to determine whether the socio-demographic characteristics of the participants create a significant difference with the levels of “New Age Beliefs”, frequency distributions, percentage and mean score values were determined and T test and Anova analyses were performed. In addition to these quantitative data, in-depth interviews were conducted with 20 participants. In-depth interviews were recorded and then transcribed and written down. All the data obtained were interpreted together and included in the research. As a result of the research, it was found that “Digital Native” participants had moderate levels of “New Age Beliefs”. However, among the sub-dimensions of “New Age Beliefs”; “Old Folk Beliefs and Predicting the Future” sub-dimension scores were found to be low, while “Spiritism and Psychic Powers” and “Healing Objects and Methods” sub-dimensions scores were found to be high. In the study, it was observed that “New Age Beliefs” made a difference in terms of socio-demographic variables; school type and the place where they spent most of their lives.Keywords
Digital Native, New Age, Belief, Superstition

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri