Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UZAKTAN EĞİTİMDE ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNİN YAPILABİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ : KARTAL İLÇESİ ÖRNEĞİ
(OPINIONS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THE POSSIBILITY OF SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSES IN DISTANCE EDUCATION )

Author : Cemil SARICI  ; Mehmet ALTINKAYNAK; Saliha TÜRKSOY  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 66-82
    


Summary

Bu araştırmada, Türkçe dersi öğretim programının özel amaçları doğrultusunda pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim süreci ile ilgili Ortaokul Türkçe dersi düzeyinde dersin kazanımlarına etkilerini, öğrencilerin ders amaç ve hedeflerini kazanıp kazanmadığını araştırarak, literatüre Türkçe dersi öğretimine uzaktan eğitim süreci ile ilgili katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Araştırma, İstanbul ili Kartal ilçesinin resmî ortaokullarında görevli olan 15 Türkçe dersi öğretmeninin ve aynı okullarda bulunan 40 öğrencinin görüşlerine dayanılarak nicel araştırma olarak çalışılmıştır. Araştırma modeli olarak tarama modellerinden betimsel bir araştırma modeline bağlı kalınarak durum saptamasına yönelik çalışma yapılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan verilere göre anket soruları öğretmen-öğrencilerin değerlendirmeleri için iki alt kategoride toplanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin uzaktan Türkçe dersine uyum sağlamakta zorluk çekmedikleri, internet kullanımının kaynak bulma açısından da olumlu olduğu, diğer yandan öğretmenlerin de bu süreci yeni yöntemleri ve yeni öğretim yollarını uygulamak ve kendilerini geliştirmek açısından olumlu değerlendirdiklerine ulaşılmıştır. Türkçe derslerinin uzak öğretim yöntemi ile uygulanmasında öğrencilerin ve öğretmenlerin sürece uyumlanmakta zorluk çekmedikleri, süreçte ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması ile eğitimde sürekliliğin sağlanması noktasında geleneksel öğretim yollarına alternatif olarak ortaya çıktığı belirlenmiştir.Keywords
Uzaktan Eğitim, Covid-19, Öğretmen,Türkçe Dersi, Öğrenci

Abstract

In this research, it is aimed to contribute to the literature about the distance education process in Turkish lesson teaching by investigating the effects of the distance education process, which continues in line with the special objectives of the Turkish lesson curriculum, on the achievements of the secondary school Turkish lesson level, and whether the students gain the course goals and objectives. The research was studied as a quantitative research based on the opinions of 15 Turkish language teachers working in the official secondary schools of Kartal district of Istanbul and 40 students in the same schools. As a research model, a study was conducted to determine the situation by adhering to a descriptive research model, one of the survey models. According to the data revealed in the research, the survey questions were grouped into two sub-categories for teacher-student evaluations. As a result of the research; It was found that the students did not have difficulty in adapting to the distance Turkish lesson, the use of the Internet was also positive in terms of finding resources, and on the other hand, the teachers evaluated this process positively in terms of applying new methods and new teaching methods and improving themselves. It has been determined that students and teachers do not have difficulty in adapting to the process in the implementation of Turkish lessons with the distance education method, and it has emerged as an alternative to traditional teaching methods in terms of solving the problems that arise in the process and ensuring continuity in education.Keywords
Distance Education, Covid-19, Teacher,Turkish Lesson,Student

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri