Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKRAN ZORBALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF PEER BULLYING ACCORDING TO SOME VARIABLES: THE CASE OF KARAMAN )

Author : Hüseyin Atakan KOÇAK  ; Tuğba YILMAZ BİNGÖL; Ramazan ÇAKICI; Cem AVUTMUŞLU; Derya DİKDERE; Hatice İNCEKARA ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 268-290
    


Summary

Okullarda görülen en büyük şiddet davranışlarından birisi akran zorbalığıdır. Akran zorbalığı, bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan bir saldırganlık türü olarak adlandırılabilir (Pişkin, 2002). Bu araştırmanın amacı, Karaman ili, Merkez ilçesindeki ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin, akran zorbalığı düzeylerinin belirlenmesi ve cinsiyet, ebeveynlerinin hayatta olma durumları, anne ve babanın eğitim düzeyi, gelir durumu, çocuğun kiminle yaşadığına göre ve okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma bu araştırmada, veri elde etme yöntemi olarak Demografik Bilgi Formu ve Akran Zorbalığı Ölçeği-Ergen Formu kullanılmıştır (Ayas, 2015). Araştırmaya Karaman ili, Merkez ilçesindeki ortaokullarda okuyan 1200 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden toplanan 1008 veri değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyete göre alt boyutlardan fiziksel zorba mağduru olma, söylenti çıkarma ve yayma mağduru olma ve eşyalarına zarar verilmesi boyutlarına göre farklılık gösterdiği, yine cinsiyete göre alt boyutlardan fiziksel ve sözel zorbalık yapma ile söylenti çıkarma ve yayma boyutlarının farklılık gösterdiği saptanmıştır. Okul türüne göre hem zorbalık hem de kurban boyutunda farklılık göstermediği saptanmıştır. Ebeveynlerinin hayatta durumuna göre fiziksel zorbalık yapma, sözel zorbalık yapma boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Ailenin gelir durumu düzeyine göre dışlama mağduru olma, söylenti çıkarma ve yayma mağduru olma alt boyutlarında farklılık gösterdiği saptanmıştır. Babanın eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Annenin eğitim düzeyine göre fiziksel zorbalık mağduru olma, dışlama mağduru olma, söylenti çıkarma ve yayma mağduru olma ve eşyalarına zarar verilmesine maruz kalma boyutlarında farklılık olduğu, fiziksel zorbalık yapma, sözel zorbalık yapma ve dışlama yapma boyutlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, alt boyutlar arasında yapılan korelasyon testinde ise, tüm değişkenler arasında güçlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bu çalışma, akran zorbalığının Karaman ilindeki durumunu ortaya koymak için yürütülmüştür. İlerleyen çalışmalar ise sebepler ve akran zorbalığını önleme çalışmaları üzerine yoğunlaşabilir.Keywords
Karaman, Akran Zorbalığı, Tarama Modeli

Abstract

One of the biggest violent behaviors seen in schools is peer bullying. Peer bullying can be called as a type of aggression that results in one or more students deliberately and continuously disturbing students who are weaker than them (Pişkin, 2002). The purpose of this research is to investigate the secondary school 6 in the central district of Karaman province.it is determining the levels of peer bullying of classroom students and determining whether gender differs according to the survival status of their parents, the educational level of the mother and father, income status, who the child lives with and the type of school. This research, in which the screening model was used, Demographic Information Form and Peer Bullying Scale-Adolescent Form were used as data acquisition methods in this research (Ayas, 2015). 1200 students studying in secondary schools in the central district of Karaman province participated in the research. 1008 data collected from these students were taken into consideration. As a result of the research, it was found that being a victim of physical bullying, being a victim of rumor extraction and spreading and damaging their belongings differ according to the dimensions of being a victim of physical bullying, physical and verbal bullying and rumor extraction and spreading dimensions differ from the sub-dimensions according to gender. It was found that there was no difference in both bullying and victim size according to the type of school. There are significant differences in the dimensions of physical bullying and verbal bullying according to the situation of their parents in life. It has been determined that there are differences in the sub-dimensions of being a victim of exclusion, being a victim of rumor extraction and spreading according to the level of income status of the family. It was found that there was no significant difference according to the level of education of the father. It has been determined that there is a difference in the dimensions of being a victim of physical bullying, being a victim of exclusion, being a victim of spreading rumors and being exposed to damage to their belongings, physical bullying, verbal bullying and exclusion according to the mother's educational level. On the other hand, in the correlation test conducted between the sub-dimensions, strong relationships were found between all variables. Deciency tests were performed to determine the correlation between the sub-dimensions. Deciency tests were performed. This study was conducted to reveal the situation of peer bullying in Karaman province. In future studies, he/she can focus on the causes and peer bullying prevention studies.Keywords
Karaman, Peer Bullying, Scanning Model

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri