Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE MATEMATİK BECERİLERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN MAKALELERİN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ
(DETAILED CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES ON MATHEMATICAL SKILLS IN TURKEY )

Author : Süleyman ŞAHİN  ; Hanifi BİLİŞİK; Osman MUTLU; Uğur TÜFEKÇİ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 35
Page : 25-36
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, 2014-2022 yılları arasında hazırlanan matematik becerileri/yetenekleri konu alanında çalışılan makalelerin betimsel içerik analizin gerçekleştirilmesidir. Dergipark veri tabanında yer alan “Matematik becerileri” ve “Matematik yetenekleri” anahtar kelimeleri ile ulaşılan makaleler incelenmiştir. Bilimsel çalışmaların; yöntemi, araştırma yılı, araştırma deseni, örneklem türü, örneklem büyüklüğü, veri toplama araçları ve konu alanları açısından incelemesi sağlanmıştır. Araştırma kapsamında 39 makale incelenmiştir. Sözbilir, Kutu ve Yaşar (2012) tarafından geliştirilen makale sınıflama formu ile veri analizi yapılmıştır. Bulgular Microsoft Office Excel programı ile yorumlanarak frekans ve yüzde değerleri tablolar halinde aktarılmıştır. İncelenen makaleler yüksek oranda nicel çalışmadır. 2019 yılı itibari ile araştırmaların sayısı çoğalmaktadır. Yayınlar daha çok araştırma makalesi olarak hazırlanmıştır. Okul öncesi gruplar üzerine araştırmalar sıklıkla gerçekleştirilmiştir. 31-100 arası örneklem grupları ile araştırmalar yapılmıştır. Konu alanı olarak program incelemesi araştırmacılar tarafından tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bu alanda yapılacak nitel ve karma çalışmaların artırılabileceğini, özellikle ilkokul seviyesinde araştırmaların sıklaştırılabileceği, daha yüksek örneklem grupları ile çalışmalar yapılması gerekliliğini, matematik kitaplarının yeterliliklerinin incelenmesi üzerine araştırmalar gerçekleştirilmesinin fayda sağlayacağını göstermektedir. Matematik seferberliği gibi ulusal bir projenin başlangıç aşamasında sahada görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerinin alınması hazırlanan projenin etkililiğini artıracaktır.Keywords
makale inceleme, matematik becerileri, dergipark

Abstract

The aim of this study is to carry out descriptive content analysis of the articles studied in the field of mathematical skills / abilities prepared between the years 2014-2022. Articles accessed with the keywords "Mathematics skills" and "Mathematics abilities" in the Dergipark database were examined. Scientific studies; method, research year, research design, sample type, sample size, data collection tools and subject areas. Within the scope of the research, 39 articles were examined. Data analysis was performed with the article classification form developed by Sözbilir, Kutu, and Yaşar (2012). The findings were interpreted with the Microsoft Office Excel program and the frequency and percentage values were transferred in tables. The articles reviewed are highly quantitative studies. As of 2019, the number of studies has been increasing. Publications are mostly prepared as research articles. Research on preschool groups has often been carried out. Studies were conducted with sample groups of 31-100. Curriculum analysis as a subject area was preferred by the researchers. The results show that qualitative and mixed studies in this field can be increased, especially at primary school level, studies should be done with higher sample groups, and it would be beneficial to conduct research on the adequacy of mathematics books. Taking the opinions of school administrators and teachers working in the field at the initial stage of a national project such as a math mobilization will increase the effectiveness of the prepared project.Keywords
article review, math skills, dergipark

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri