Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NAR MİTOLOJİSİNİN MODA TASARIMINA YANSIMALARI
(REFLECTIONS OF POMEGRANATE MYTHOLOGY ON FASHION DESIGN )

Author : Nurhan ÖZKAN KUŞ  ; Remzi Duran  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 30
Page : 1-12
    


Summary

Meyveler lezzetli ve vitaminli besin kaynakları olmasının yanı sıra, tarihsel süreçleri içerisinde insanların bakış açısıyla sosyo-kültürel hayatın vazgeçilmez parçaları halini almışlardır (Çağlıtütüncügil, 2013: 78). Ağaçtaki meyveler yukarıda, yüksekte, göğde yani Tanrı’ya yakın olduğu için üst gelirli insanlara atfedilmiştir. Toprağın altında bulunan patates gibi yer altında yetişen yiyecekler ise hiyerarşiye göre alt tabakaya uygun yiyecekler olarak görülmüştür. Mitolojide meyveler bir şeyleri söylemek anlatmak için kullanılmıştır (Naksali, 2006, XII). Böylece meyvelerle ilgili çeşitli inançlar doğmuş, meyveler sembolleşmiş, meyvelerin dili oluşmuştur. İnsanlığın gelişimi, birçok açıdan, meyvelere bağlanmıştır. Nar meyvesi de meyveden çok ikonografik anlamları ile ön plana çıkmıştır. Nar sadece biçim güzelliğiyle değil, tarihsel derinliğe sahip, anlam yoğunluğu efsanelere uzanan sembolik değerleriyle de bulunduğu yeri daha da zenginleştirmiştir. Tarihi değerler ve motifler kültürün ileri taşınmasında önemli rol oynamaktadır. Nar motifi tüm medeniyetlerde bereket, bolluk, aşk, evliliğin devamlılığı, güzellik, çocuk gibi olumlu anlamlara gelmektedir. Bu denli önemli bir motifin değerinin ifade edilmesi, günümüzde kullanım alanının genişletilmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması amaçlar arasındadır. Motifin daha önce moda tasarımı açısından ele alınmamış olması konu seçiminde etkili olmuştur. Bu çalışmada konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, Sümer, Mısır, Yunan, Roma, Vietnam, Japon medeniyetlerinde nar motifine yüklenen anlamlar incelenmiştir. Narın görüntüsü, tarihi, yüklenen mitolojik anlamlarından ilham alınarak, moda sektörüne de yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda hikaye panosu ve yedi adet giysi tasarımı yapılmıştır. Çizimler procreate programı ile oluşturulmuştur. Koleksiyon mantığında yapılan bu çalışmada nar motifleri üsluplaştırılarak, giysi tasarım önerileri sunulmuş ve giysiler üretime hazır hale getirilmiştir. Bu çalışmanın başta moda tasarımcıları olmak üzere konu ile ilgili çalışanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Nar, Mitoloji, Moda, Tasarım

Abstract

Fruits are not only useful and delicious food sources, but also an indispensable part of socio-cultural life (Çağlıtütüncügil, 2013: 78). Since the fruits on the tree are closest to the sky (that is, to God), they are under the privilege of lords, princes and nobles. Foods grown underground, such as potatoes, which are at the bottom of the hierarchy, are considered foods suitable for the substrate. In mythology, belief traditions, holy books, and mysticism, fruits represent saying something (Naksali, 2006, XII). Thus, various beliefs about fruits were born, fruits became symbols, and the language of fruits was formed. The development of humanity has, in many respects, been tied to fruition. The pomegranate fruit has come to the fore with its iconographic meanings rather than fruit. The pomegranate has enriched its location not only with its beauty of form, but also with its symbolic values, which have historical depth and intensity of meaning, reaching legends. Historical values and motifs play an important role in carrying culture forward. The pomegranate motif has positive meanings such as fertility, abundance, love, continuity of marriage, beauty and children in all civilizations. Expressing the value of such an important motif, expanding its usage area, keeping it alive and spreading it are among the aims. The fact that the motif has not been dealt with in terms of fashion design before has been effective in the selection of the subject. In this study, the literature on the subject was searched and the meanings attributed to the pomegranate fruit in Sumerian, Egyptian, Greek, Roman, Vietnamese and Japanese civilizations were examined. Inspired by the image, history and mythological meanings of the pomegranate, it has also been tried to be reflected in the fashion industry. In this context, a storyboard and six clothing designs were made. The drawings were created with the procreate program. In this study, which was carried out with the logic of collection, pomegranate motifs were stylized, clothing design suggestions were presented and the clothes were made ready for production. It is thought that this study will contribute to the employees related to the subject, especially fashion designers.Keywords
Pomegranate, Mythology, Fashion, Design

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri