Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


БОЛАШАҚ БИОЛОГТАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ («ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕР ҚОРЫ» ПӘНІ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ)
(THEORETICAL BASES OF FORMATION OF SCIENCE RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE BIOLOGISTS (iN PRACTICE «RESOURCES OF MEDICINAL PLANTS») )

Author : Elzira A. KYRBASSOVA  / G.U.DYUSKALIEVA / S.M. ?ENESBAYEV  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 40-45
1088    691


Summary

Мақалада педагогикалық жоғары оқу орындарында болашақ биологтардың ғылыми-зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық негіздері берілген. Бүгінгі таңда студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жоғары оқу орындарында маман дайындауда ең қажетті негізгі компоненттердің бірі, оқу үдерісінің құрамдас элементі болып табылады. Осыған байланысты оқу үдерісін студенттер оқу бағдарламасына сәйкес білім алып қана қоймай, сонымен қатар алған білімін өзбетінше жетілдіре білетін, ғылыми мәселелерді шешуде ғылыми-зерттеу әдістерін меңгерген, әртүрлі ақпарат ағындарын жалпылап және анализдей алатындай етіп құрастыру қажет. Ғылыми-зерттеушілік іс-әрекеттерді ұйымдастырудағы оқытушының негізгі міндеті - студенттерді ғылыми жұмыстарға тартуға ықпал ету. Оқытушының жоғары профессионализмі, педагогикалық шеберлігі студенттердің ғылыми жұмысқа деген қызығушылығын тудырады және соның нәтижесінде шығармашылық сипаттағы танымдық белсенділігін арттырады [1]. Студенттердің, магистранттардың ғылыми-зерттеушілік жұмыстары деп ғылыми жұмыстарды орындауда әдістер мен дағдыларды игеруге бағытталған іс-шаралар жиынтығын айтуға болады. Студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмыстарын дамыту мен жетілдіру – студенттердің танымдық іс-әрекеттерін белсендірумен, шығармашылық ойлау қабілеттері мен зерттеушілік құзыреттіліктерінің дағдысын қалыптастырумен тікелей байланысты педагогиканың негізгі міндеттеріне кіреді. Инновациялық білім беру үдерісінде жоғары оқу орындарының білім алушыларының ғылыми-зерттеушілік іс-әрекеттері өзекті және болашақ мамандарды кәсіби дайындауда негізгі компоненттердің бірі болып табылады [2]. Студенттердің зерттеушілік құзыреттілігі – ғылыми-зерттеушілік іс-əрекет үрдісінде қалыптасатын тұлғаның дайындығы, оған ғылым құндылықтары мен нормаларын, зерттеушілік іс-əрекеттің əмбебап тəсілдерін меңгеруі, жаңа білімдер жүйесін өз бетімен игеруі, нəтижені алуға бағытталған жаңа əдіс-тəсілдерді білуі, өзінің зерттеушілік əрекетінің рефлексиясын жүзеге асыруы, педагогикалық жəне психологиялық зерттеуді жүргізуге дайындығы жатады [3]. Жоғары оқу орнында білім алушылардың ғылыми жұмыстары теориялық және қолданбалы мәселелерді тиімді шешуге қабілетті, заманауи мамандардың кәсіби және шығармашылық дағдыларын қалыптастырады [4]. Биология мамандығының студенттері мен магистранттарының ғылыми-зерттеушілік іс-әрекет тәжірибесін қалыптастыру білім берудің барлық кезеңдерінде міндетті және элективті пәндерді оқыту барысында іске асырылады. Әр пәннің өз ерекшеліктері бар. Мысалы, биология мамандығы магистранттарында жүргізілетін «Дәрілік өсімдіктер қоры» элективті пәнінің пәнаралық ауқымы өте кең: ботаника, экология, генетика, химия, тарих, медицина пәндерімен өте тығыз байланысты. Осыған байланысты бұл пәннің зертханалық сабақтарында орындалатын жұмыстар да әртүрлі бағытта болады.Keywords
құзыреттілік, ғылыми зерттеушілік, дағды, дәрілік өсімдіктер

Abstract

The article presents the theoretical basis for the formation of science research competence of future biologists in the pedagogical university. Today the students research work is one of the most important components in the preparation of specialists in high school, it becomes an organic component of the entire educational process. In this regard, it is necessary to build it so that students not only receive a certain amount of knowledge in accordance with the program, but also develop a desire for self-search, improvement of knowledge, set them to master research methods, non-standard methods of solving scientific problems, to teach to analyze and summarize the flow of various information.The main task of the teacher in the organization of research activities-to develop motivation to attract students to join the activities. Teacher is the main organizer and coordinator of creative activity of students. High professionalism of teachers, pedagogical skills give rise to the student's interest and desire to participate in scientific researchwork, as a result of which the cognitive activity sharply increases, which also acquires a creative character [1]. Research work of students, undergraduates is a complex of activities aimed at the development of methods and skills for research papers. Development and improvement of the research works of students is the main task of pedagogics associated with the activation of cognitive activity of students, the ability of creative thinking and the formation of research competence skills. Within the framework of the innovative educational process, the research activity of University students becomes more and more relevant and becomes one of the main components of the training of future specialists [2]. Research competence of students-the readiness of the individual formed in the process of research activities. This include scientific values and norms, the development of universal methods of research, independent mastering of new knowledge, knowledge of new methods of obtaining results, the implementation of the reflection of research activities, the readiness of pedagogical and psychological research [3]. Scientific work of students in higher educational institutions forms professional and creative skills of modern specialists capable of effectively solving theoretical and applied problems [4]. The formation of research activities of students and undergraduates of biological specialty occurs in all periods of training the study of binding and elective disciplines. Each discipline has its own characteristics. For example, interdisciplinary connections of the discipline "Resources of medicinal plants", studied by graduate students of biology are very extensive. It is closely linked to botany, ecology, genetics, chemistry, history, medicine, etc. In this regard, the laboratory work of the discipline "Resources of medicinal plants" held in different directions.Keywords
competence, scientific research, skills, medicinal plants

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri