Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YOKSULLUK NEDENLERİNE İLİŞKİN YAPILAN ATIFLARIN SOSYOLOJİK ANALİZİ
(SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF CITATIONS REGARDING THE CAUSES OF POVERTY )

Author : Mehtap Erdoğan  Hüseyin Bal Sedat Polat  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 20
Page : 30-42
    


Summary

Tarihi süreçte yoksulluk ve zenginlik olguları var ola gelmiştir. Mülkiyet ilişkisinin gelişmesi ile birlikte mülkiyete sahip olanlar ve olmayanlar dolayımında yoksul ve zengin ayrımı ortaya konulmaktadır. Genel olarak yoksulluk, kişilere ve onların gelir düzeyine, tüketim alışkanlıklarına ve bir mala sahip olma durumuna göre değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, belli bir mülkiyete sahip olmak dışında yoksulluk deneyimleri zamana ve mekâna bağlı olarak değişmektedir. İnsanlar kendi durumlarını değerlendirip kendi kriterleriyle yoksulluğu tanımladıkları, sahip olmak istedikleri şeylerin maddi ve manevi sınırlarının kendilerinin belirlediği algılama süreci yaşamaktadırlar. İnsan, türlü hasletleri olan salt biyolojik organizma olmanın dışında, toplumsal bir varlık olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da yoksulluk kişilerin çeşitli mallara duyduğu “ihtiyaç” olarak değerlendirilmekle birlikte, asıl olarak yoksulluğun nedeni olan “durumlar” üzerine odaklanılacaktır. Bu durumlar önce Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği (YİNA) ile ortaya konulacaktır. Dolayısı ile bu çalışmada, çeşitli sosyo demografik yapıya sahip kişilerin yoksulluğa ilişkin yaptığı atıfların saptanması amaçlanmaktadır. Bu amaç dâhilinde sosyo demografik yapıyı ve yoksulluk atıflarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket kâğıdı hazırlanmıştır. Kolayda örneklem yöntemi ile ulaşılan toplamda 232 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Geçerlik güvenirlik analizi yapılmış YİNA ölçeği, yoksulluğa ilişkin yapısal, bireyci ve kaderci/ailesel olmak üzere üç boyut sunmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, örnekleme dâhil olan katılımcılar yoksulluğun nedeni olarak daha çok yapısal atıflar yapmaktadırlar. Kaderci/ailesel atıflar, orta düzeyde yoksulluk nedeni olarak görülmekteyken, bireysel atıflar az düzeyde yoksulluk nedeni olarak görüldüğü tespit edilmiştir.Keywords
Yoksulluk Nedenleri Atıfları, YİNA, Ölçek, MANOVA

Abstract

Poverty and wealth have existed in the historical process. With the development of the property relationship, the poor and rich distinction between those who own and those who do not have property is revealed. In general, poverty is assessed according to individuals and their income level, consumption habits and the situation of having a property. On the other hand, experience of poverty varies depending on time and place, except for having a certain ownership. People experience a perception process where they evaluate their own situation and define poverty with their own criteria and determine the material and moral boundaries of what they want to have. Apart from being a purely biological organism with various kinds of diseases, man is considered as a social entity. In this study, although poverty is considered as the “need” of people for various goods, the focus will be on “situations” that are the cause of poverty. These situations will first be put forward with the Causal Citations for Poverty Scale (YINA). Therefore, in this study, it is aimed to determine the citations made by people with various socio-demographic structure regarding poverty. To this end, a questionnaire was prepared to reveal the socio-demographic structure and poverty citations. A total of 232 people who were reached with the easy sampling method were surveyed. The data obtained were analyzed using the SPSS program. The YINA scale, which has a validity and reliability analysis, offers three dimensions related to poverty: structural, individualist and fatalistic / familial. According to the data obtained from the research, the participants included in the sample mostly make structural references as the cause of poverty. While fatalistic / familial citations are seen as a moderate cause of poverty, individual citations are found to be seen as a minor cause of poverty.Keywords
Poverty Reasons Citations, YINA, Scale, MANOVA

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri